Chợ Lớn

關於通用信息 Chợ Lớn

國家: 越南
地區: Hồ Chí Minh

在當前時間 Chợ Lớn

當前日期:
星期四 06 八月 2020
當前時間:
  • 04
  • :
  • 49
  • :
  • 51
時區: 亞洲/ ​​Ho_Chi_Minh
GMT/UTC: + 7  小時
DST: 沒有時間,今年的變化!


*GMT/UTC - 標準時區
*DST - 夏令時

地理信息

緯度十進制度: 10.75
經度以十進制度: 106.65
北緯度,分,秒: 10° 45' 北
經度以度,分,秒: 106° 39' 東
海拔: 7 m,   22.97 ft,   275.59 in
地理特徵: P (居民地型功能)
功能標識代碼: P.PPLX (居民地的部分)