Xóm Chuối

關於通用信息 Xóm Chuối

國家: 越南
地區: Hồ Chí Minh

在當前時間 Xóm Chuối

當前日期:
星期三 12 八月 2020
當前時間:
  • 16
  • :
  • 10
  • :
  • 24
時區: 亞洲/ ​​Ho_Chi_Minh
GMT/UTC: + 7  小時
DST: 沒有時間,今年的變化!


*GMT/UTC - 標準時區
*DST - 夏令時

地理信息

緯度十進制度: 10.73139
經度以十進制度: 106.6575
北緯度,分,秒: 10° 44' 53" 北
經度以度,分,秒: 106° 39' 27" 東
海拔: 3 m,   9.84 ft,   118.11 in
地理特徵: P (居民地型功能)
功能標識代碼: P.PPL (人口的地方)


*人口的地方 - 城市,鎮,村,或其他人們生活的建築和工作的集聚