April Urlaub in Estland

Jahr 2022

Datum Wochentag Feiertags Name
April 15 Freitag Guter Freitag
April 17 Sonntag Ostersonntag

Jahr 2023

Datum Wochentag Feiertags Name
April 7 Freitag Guter Freitag
April 9 Sonntag Ostersonntag

Jahr 2024

Datum Wochentag Feiertags Name

Jahr 2025

Datum Wochentag Feiertags Name
April 18 Freitag Guter Freitag
April 20 Sonntag Ostersonntag