April Urlaub in Malta

Jahr 2021

Datum Wochentag Feiertags Name
April 2 Freitag Guter Freitag
April 4 Sonntag Ostersonntag
April 5 Montag Ostermontag

Jahr 2022

Datum Wochentag Feiertags Name
April 15 Freitag Guter Freitag
April 17 Sonntag Ostersonntag
April 18 Montag Ostermontag

Jahr 2023

Datum Wochentag Feiertags Name
April 7 Freitag Guter Freitag
April 9 Sonntag Ostersonntag
April 10 Montag Ostermontag

Jahr 2024

Datum Wochentag Feiertags Name
April 1 Montag Ostermontag