April Urlaub in Malta

Jahr 2020

Datum Wochentag Feiertags Name
April 10 Freitag Guter Freitag
April 12 Sonntag Ostersonntag
April 13 Montag Ostermontag (Feiertag)

Jahr 2021

Datum Wochentag Feiertags Name
April 2 Freitag Guter Freitag
April 4 Sonntag Ostersonntag
April 5 Montag Ostermontag

Jahr 2022

Datum Wochentag Feiertags Name
April 15 Freitag Guter Freitag
April 17 Sonntag Ostersonntag
April 18 Montag Ostermontag

Jahr 2023

Datum Wochentag Feiertags Name
April 7 Freitag Guter Freitag
April 9 Sonntag Ostersonntag
April 10 Montag Ostermontag