Iwakura-shi

省信息

省: Iwakura-shi
時區: Asia/Tokyo
GMT/UTC: + 9  小時
DST: + 9  小時


*GMT/UTC - 標準時區
*DST - 夏令時

地理信息

緯度十進制度: 35.27927
經度以十進制度: 136.86885
北緯度,分,秒: 35° 17' 45" 北
經度以度,分,秒: 136° 52' 8" 東
海拔: 14 m,   45.93 ft,   551.18 in
地理特徵: A (行政區域型特徵)
功能標識代碼: A.ADM2 (二階行政區劃)


*二階行政區劃 - 一階行政區劃細分