Zushi-shi

省信息

省: Zushi-shi
時區: Asia/Tokyo
GMT/UTC: + 9  小時
DST: + 9  小時


*GMT/UTC - 標準時區
*DST - 夏令時

地理信息

緯度十進制度: 35.299
經度以十進制度: 139.59126
北緯度,分,秒: 35° 18' 56" 北
經度以度,分,秒: 139° 35' 29" 東
海拔: 8 m,   26.25 ft,   314.96 in
地理特徵: A (行政區域型特徵)
功能標識代碼: A.ADM2 (二階行政區劃)


*二階行政區劃 - 一階行政區劃細分