Phnum Pénh

地方

Khan 7 Makara
Khan Chey Por Senche ...
Khan Châmkar Mon
Khan Duŏn Pénh
Khan Dângkaô
Khan Méan Chey
Khan Rœssei Kêv
Khan Saen Sokh
Khan Tuŏl Koŭk
Phnom Penh

領域情報

領域: Phnum Pénh
タイムゾーン: アジア/ Phnom_Penh
GMT/UTC: + 7  営業時間
DST: + 7  営業時間


*GMT/UTC - 標準タイムゾーン
*DST - 夏時間

地理情報

小数度で緯度: 11.55
小数度経度: 104.86667
度、分、秒で緯度: 11° 33' 北
度、分、秒で経度: 104° 52' 0" 東
標高: 12 m,   39.37 ft,   472.44 in
地理的な特徴: A (管理領域タイプの特徴)
機能の指定コード: A.ADM1 (一次管理部門)


*一次管理部門 - このような米国の州として、国の主要な管理部門、

地域の都市

プノンペン
Chroŭy Chângvar
Khŭm Băk Khêng
Khŭm Chaômchau
Khŭm Chbar Âmpŏu
Khŭm Dângkaô
Khŭm Kakab
Khŭm Kâmbol
Khŭm Kântoŭk
Khŭm Kbal Kaôh
Khŭm Khmuŏnh
Khŭm Koŭk Rôka
Khŭm Krăng Thnóng
Khŭm Prêk Léab
Khŭm Prêk Pnŏu
Khŭm Prêk Tasék
Khŭm Snaô
Khŭm Véal Sbov
Phum Chŏng Kaôh
Phumĭ Âmpĭl
Phumĭ Ângk Slêng
Phumĭ Ângk Titŭy
Phumĭ Ânlóng Kông
Phumĭ Ânlóng Svay
Phumĭ Ânlŭng Krângan
Phumĭ Băk Khêng Leu
Phumĭ Bakur
Phumĭ Bânla S’ĕt
Phumĭ Bayab
Phumĭ Bêk Bâk
Phumĭ Buŏn Mŭkh
Phumĭ Bœ̆ng Kâmbol
Phumĭ Bœ̆ng Kreul
Phumĭ Bœ̆ng Thum
Phumĭ Bœ̆ng Trônóng
Phumĭ Chăk Ângrê Kra ...
Phumĭ Châmbák Méas L ...
Phumĭ Châmbák Pônnar ...
Phumĭ Châmkar Taso
Phumĭ Châmpŭh K’êk