Fukien

Kinmen

地區信息

地區: Fukien
時區: 亞洲/台北
GMT/UTC: + 8  小時
DST: + 8  小時


*GMT/UTC - 標準時區
*DST - 夏令時

地理信息

緯度十進制度: 24.68446
經度以十進制度: 121.76422
北緯度,分,秒: 24° 41' 4" 北
經度以度,分,秒: 121° 46' 51" 東
海拔: 16 m,   52.49 ft,   629.92 in
地理特徵: A (行政區域型特徵)
功能標識代碼: A.ADM1 (一階行政區劃)


*一階行政區劃 - 一個國家的主要行政區劃,如在美國的狀態

在城市地區

Anbian
庵頂
Anqi
Anqian
庵下
Beidingtou
蔡厝
蔡店
Caipuwo
長褔里
Changle
Changtanwo
Chenggong
Cuigu
Dabu
Dadi
Dajiao
Dapingcun
Daqiucun
Dingbuxia
Dongbao
Dongcun
東店
東崗
東坑
東林
東浦
Dongsha
Dongshan
東山前
Dongshawei
Dongshe
Dongxi
東珩
Dongzhou
Fengshang
Furencun
Furongwo