April Urlaub in Guyana

Jahr 2020

Datum Wochentag Feiertags Name
April 10 Freitag Guter Freitag
April 13 Montag Ostermontag

Jahr 2021

Datum Wochentag Feiertags Name
April 2 Freitag Guter Freitag
April 5 Montag Ostermontag

Jahr 2022

Datum Wochentag Feiertags Name
April 15 Freitag Guter Freitag
April 18 Montag Ostermontag

Jahr 2023

Datum Wochentag Feiertags Name
April 7 Freitag Guter Freitag
April 10 Montag Ostermontag