Inabe-shi

省信息

省: Inabe-shi
時區: Asia/Tokyo
GMT/UTC: + 9  小時
DST: + 9  小時


*GMT/UTC - 標準時區
*DST - 夏令時

地理信息

緯度十進制度: 35.16061
經度以十進制度: 136.50788
北緯度,分,秒: 35° 10' 38" 北
經度以度,分,秒: 136° 30' 28" 東
海拔: 97 m,   318.24 ft,   3818.9 in
地理特徵: A (行政區域型特徵)
功能標識代碼: A.ADM2 (二階行政區劃)


*二階行政區劃 - 一階行政區劃細分